ความเป็นมาของโครงการ

 

ารจัดทำผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของภาคเสร็จสิ้น ก่อน พ.ร.บ.การผังเมือง
พ.ศ. 2562 ประกาศข้อบังคับ ทำให้มีองค์ประกอบของผังนโยบายระดับภาคไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

         ดังนั้น  จึงต้องดำเนินการศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ มีสาระครบถ้วนตามองค์ประกอบในมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2562          
        ทั้งนี้  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายการใช้พื้นอันเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐ  จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุม ชี้แจงพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 9 และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบแก่ประชาชนหรือชุมชน

        เมื่อเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นจึงดำเนินการนำเสนอร่างผังนโยบายระดับภาค ให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป


22 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 306 ครั้ง

Engine by shopup.com