วัตถุประสงค์ของโครงการ

...................................................วัตถุประสงค์.............................................................

 

1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนารายสาขาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และ สอดคล้องตามองค์ประกอบของผังนโยบายระดับภาค ในมาตรา 16 

    เพื่อจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ผังนโยบายระดับภาค และนำไปจัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผังนโยบายระดับภาคที่สอดรับกับผังนโยบายระดับประเทศ

     เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และดำรงรักษาพื้นที่ ในด้าน 

  • การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  • การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน 
  • การคมนาคมและการขนส่ง 
  • ระบบสาธารณูปโภค 
  • ระบบสาธารณูปการ 

   และอื่น ๆ ที่เหมาะสม

3.  เพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  และปรึกษาหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562
 
    เกี่ยวกับร่างกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


22 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 283 ครั้ง

Engine by shopup.com