ความเป็นมาของโครงการ

     กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของประเทศ มีสภาพการพัฒนาในปัจจุบันที่มีการเจริญเติบโตของพื้นที่ที่มีสภาพความเป็นเมือง มีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันเป็นมหานครขนาดใหญ่หรืออภิมหานคร ทำให้เกิดปัญหาการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่รอยต่ออย่างไม่เป็นระเบียบและขัดแย้งกัน มีการพัฒนาเป็นแหล่งธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีการขยายตัวของเมืองรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม และมีพื้นที่เศรษฐกิจตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีปัญหาการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งไม่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไม่เพียงพอและทั่วถึง จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่และกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ไปยังพื้นที่จังหวัดปริมณฑลอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

    กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงดำเนินโครงการวางผังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นผังแม่บททางกายภาพที่ชี้นำการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้มีการพนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการพัฒนาที่ยังยืน

 

 

 

 

      เพื่อวางและจัดทำผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ มีการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสามารถรองรับโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเมือง ชนบท การใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

      เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดทำแผนผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่โล่ง ระบบเมืองและชุมชน การคมนาคมและขนส่งและโครงการกิจการ สาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

      เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ตามที่ได้วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม

      เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สามารถรองรับบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการเป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบ

      เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการโครงการและแผนการลงทุนของทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาชน เสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

      การศึกษาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ รวมถึงการศึกษาความเชื่อมโยงในระดับโลก

      พื้นที่ครอบคลุม อาณาเขตการปกครองของพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาครสาครและนครปฐม

วัตถุประสงค์

พื้นที่โครงการ