1. ร่างผังโครงสร้างเพื่อการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3. ร่างผังระบบการคมนาคมและการขนส่ง

4. ร่างผังระบบชุมชน : นโยบายการพัฒนาเมือง

5. ร่างผังระบบสาธารณูปโภค

   6. ร่างผังระบบสาธารณูปการ

7. ร่างผังการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ

 8. ร่างผังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่โล่ง

 9. ร่างผังการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยว

1. แผ่นพับ ร่างผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง

 "ภาคมหานครไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน"

2. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง

"ความท้าทายของภาคมหานครในการพัฒนาสู่อนาคต"

3. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง

"การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล"